ประกาศโรงเรียนพรชัยวิชชาลัย

เรื่อง รับสมัครบุคลากร ตำแหน่ง ครูสายผู้สอน

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป และเป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

โดยเปิดรับสมัครเพื่อสอบบรรจุแข่งขันตามสาขาวิชาเอก

1.วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา

2.คณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

3.ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา

4.ภาษาไทย จำนวน 2 อัตรา

5.สังคม จำนวน 1 อัตรา

6.ครูต่างชาติ จำนวน 2 อัตรา

หลักฐานการสมัคร

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2.สำเนาทะเบียนบ้าน

3.สำเนาหลักฐานการศึกษา

4.รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป

5.สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู

ให้กรอกเอกสาร รับรองสำเนา และยื่นใบสมัคครได้ที่ พีซี ติวเตอร์ ทุกวันทำการ

หรือสอบถามได้ที่ 081-499-1469

คลิ๊กที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร